Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kadert in de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van kracht is in de Europese Unie. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, bewaard en beschermd.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle documenten en activiteiten van ‘Advocatenkantoor Micheline Dauwe bvba’ met kantoor te Solterweg 39, 3960 Bree’.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd door verwijzing naar een geïndividualiseerd kenmerk zoals een naam, een rijksregisternummer, locatiegegevens, of naar een of meerdere specifieke kenmerken van die natuurlijke persoon.

Gebruik van gegevens

In het kader van onze juridische dienstverlening is het uiteraard noodzakelijk dat wij uw persoonlijke gegevens aanwenden om uw belangen te behartigen. Wij gebruiken aldus uw persoonlijke gegevens vooral om u te contacteren over de stand van zaken in uw dossier, en om uw als raadsman bij te staan en te vertegenwoordigen zowel in gerechtelijke als buitengerechtelijke procedures.

Vanuit zowel ecologische, kostenbesparende en efficiëntie overwegingen communiceren wij in beginsel per e-mail of telefonisch. Indien u een andere manier van communicatie verkiest dan kan u ons een hiertoe gericht verzoek sturen.

Voor briefwisseling met een hoog officieel karakter communiceren wij in beginsel per gewoon en/of aangetekend schrijven.

U heeft het recht om uw gegevens waarover wij beschikken te bekijken en te corrigeren, en de verwijdering hiervan te vragen. Dit kan enkel mits inachtneming van de wettelijke verplichtingen die wij als advocatenkantoor dienen te respecteren, met name wat betreft de verplichte bewaartermijn, en de verplichtingen inzake boekhouding en fiscaliteit.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtscolleges in het kader van eender welke procedure die kadert in onze juridische dienstverlening. Mogelijk zijn we verplicht om deze gegevens openbaar te maken om u juridische bijstand te kunnen verlenen, om wettelijke verplichtingen na te leven, of om onze algemene voorwaarden af te dwingen.

Eveneens dienen wij onze medewerking te verlenen aan de bevoegde instanties ingeval van (vermeende) frauduleuze of illegale activiteiten die in het kader van onze activiteiten aan het licht zouden komen, of in het kader van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek. Gelet op het beroepsgeheim van de advocaat zal in geval van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek ten kantore de stafhouder toezien op de naleving van het beroepsgeheim.

Het delen van uw persoonlijke gegevens kan gebeuren:

- aan gerechtelijke instanties, overheidsinstellingen of gemachtigde derden, in reactie op een geverifieerd verzoek of wettelijk proces in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een vermeende of vermoede illegale activiteit of een andere activiteit waardoor wij, u of een van onze andere cliënten wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

- aan kredietinstellingen, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke nationale wetgeving (bijvoorbeeld informatie over achterstallige of gemiste betalingen of andere wanbetalingen).

- aan derden die betrokken zijn bij een juridische procedure, als zij beschikken over een dagvaarding, een rechterlijk bevel of een soortgelijk juridisch besluit, of als we om andere redenen te goeder trouw geloven dat het openbaar maken van gegevens noodzakelijk is om dreigende lichamelijke verwonding of financieel verlies te voorkomen of vermoedelijk illegale activiteiten te melden.

Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens nooit met een derde partij delen anders dan met het oog op het verlenen van onze juridische dienstverlening, en de uitzonderingen die in deze verklaring zijn opgenomen. Uit de overeenkomst tussen de cliënt en ons kantoor vloeit de impliciete toestemming voort om uw gegevens te delen met die partijen die noodzakelijk zijn in de uitvoering van die overeenkomst. U heeft steeds het recht ons te verzoeken om u mee te delen met welke partijen uw gegevens werden gedeeld.

Minderjarige kinderen

In het kader van onze juridische dienstverlening kan het noodzakelijk zijn dat wij ook de persoonlijke gegevens van minderjarige kinderen dienen te verwerken. Uit de overeenkomst ter uitvoering van een juridische dienstverlening vloeit impliciet voort dat ook de gegevens van de minderjarige kinderen mogen worden verwerkt.

Duurtijd

Wij houden uw persoonlijke gegevens bij zolang dit noodzakelijk is om de gevraagde dienstverlening te verzorgen of voor andere essentiële doeleinden zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze algemene voorwaarden.

Bescherming

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en procedurele veiligheidsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te beperken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevensversleuteling en fysieke controle van toegang tot het kantoor.

Wij kunnen berichten automatisch scannen en controleren op spam, virussen, phishing en andere kwaadwillige activiteiten, illegale of verboden inhoud of inbreuken op onze algemene voorwaarden, deze privacyverklaring of andere beleidsverklaringen.

Privacyverklaringen van derden

Deze privacyverklaring richt zich alleen op ons gebruik en onze verwerking van persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen om onze juridische dienstverlening te verzekeren. Als u uw gegevens openbaar maakt aan een derde partij, zullen hun privacyverklaringen en -praktijken van toepassing zijn op alle persoonlijke gegevens die u hen bezorgt of die ze via ons verzamelen.

Wij kunnen de privacy of veiligheid van gegevens die u aan derden verstrekt, niet garanderen.

Privacyverklaring aan derden

Het kan zijn dat wij in het kader van onze dienstverlening in contact komen met derden (bijvoorbeeld een verwerende partij). In dit geval geldt aanvullend de navolgende clausule die gericht is aan deze derden waarmee wij geen rechtstreekse overeenkomst hebben, maar waarmee wij noodzakelijkerwijs wel in contact komen:

“Advocatenkantoor Dauwe heeft uw persoonsgegevens ontvangen in het kader van de juridische dienstverlening aan zijn cliënt. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de cliënt. U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

  • een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens;
  • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens;
  • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens;
  • een verzoek tot overdracht van uw gegevens;
  • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw verzoeken richten aan aan ons kantoor via de gegevens die op onze website kenbaar zijn gemaakt. Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

Wij hebben u deze informatie niet eerder bezorgd omdat wij ten aanzien van de cliënt gebonden zijn door een beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.”


Versie 1.0 - 06/05/2018
Versie 2.0 - 26/01/2021