Wettelijke bepalingen

Algemene Voorwaarden Privacyverklaring
In onze algemene voorwaarden informeren wij u betreffende:

– Dossiers- en administratiekosten
– Reiskosten
– Gerechts- en andere kosten
– Erelonen
– Verplaatsings- en wachtduurkosten
– Betaalvoorwaarden
– Aanvullende voorwaarden
– BTW-plicht
– Klachtenafhandeling

Raadpleeg de meest recente versie van de algemene voorwaarden hier.

In onze privacyverklaring informeren wij u betreffende:

– Verwerking van persoonlijke gegevens
– Gebruik van gegevens
– Gegevens van minderjarige kinderen
– Duurtijd van bewaring
– Bescherming van gegevens
– Privacyverklaringen van derden

Raadpleeg de meest recente versie van de privacyverklaring hier.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

De Orde van Vlaamse Balies sloot een collectieve verzekering “burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid” af met als doel de advocaten te verzekeren voor de geldelijke gevolgen van de ( extra- ) contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid door de schade of het nadeel toegebracht aan derden, waaronder begrepen hun cliënten, in de uitoefening van hun beroep. De verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat biedt een waarborg van € 2.500.000,00 per schadegeval. Advocatenkantoor Dauwe is niet gehouden tot enige aansprakelijkheid die het verzekerde bedrag zou overschrijden.

AMLIN Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899

Derdengelden

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. Het feit dat de advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.