Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Dauwe opereert vanuit de vennootschap ‘Advocatenkantoor Micheline Dauwe bvba’, en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0820.847.652.

De advocaten verbonden aan dit kantoor werken onder de naam ‘Advocatenkantoor Micheline Dauwe bvba’ met kantoor te Solterweg 39, 3960 Bree, doch zijn onafhankelijk van elkaar.

Alle advocaten die werkzaam zijn op het kantoor zijn ingeschreven aan de balie van Limburg en onderworpen aan de Codex Deontologie voor Advocaten.

Kosten en erelonen worden individueel overeengekomen in een individuele overeenkomst tussen het kantoor en de cliënt. Behoudens andersluidend beding zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

De kosten verbonden aan de behandeling van een dossier bestaan uit:

Eerste consultatie / “in-take”-gesprek

Voor een eerste consultatie (“in-take”-gesprek) zal een forfaitair bedrag van € 60,00 worden aangerekend.

Dossier-, reis- en administratiekosten

* opening dossier:  50,00
* brieven, faxen, mails en/of getypte bladzijden:  12,00 per pagina
* dactylografie procedurestukken:  12,00 per pagina
* fotokopieën of supplementaire prints:  0,40 per blad
* aangetekend schrijven:  13,00
* griffiebon:  1,00
* reiskosten: € 0,60 per kilometer (excl. duurtijd - zie regiekost erelonen)
* wachtkosten: € 60,00 per uur
* andere bijkomende of bijzondere kantoorkosten (vertaalkosten, internatio­nale telefoongesprekken, internationale telefaxen, vliegtuigreizen, enz.) worden aan reële kostprijzen aangerekend.

Gerechtskosten

Deze kosten zijn betaalbaar tegen kostprijs en vooruit betaalbaar

  • dagvaardingskosten, betekenings- en uitvoeringskosten, experti­sekosten of andere gerechtskosten zijn, bij aanrekening door de gerechtsdeurwaarder of door de andere diensten aan ons kantoor, eveneens vooruitbetaalbaar aan ons kantoor en worden terugbe­taald gesteld na recuperatie opzichtens debiteur
  • indien niet recupereerbaar opzichtens debiteur blijven deze ten laste van de klant

Kosten verbonden aan digitale procesvoering

In het kader van de digitalisering van justitie wordt steeds meer en meer gebruik gemaakt van het DIPLAD-platform (Digital Platform for Attorneys).

DPA-deposit is de eerste applicatie op het DIPLAD-platform. Als advocatenkantoor dienen wij via DPA-deposit digitaal conclusies, bewijsstukken en andere documenten te verzenden naar de Belgische hoven en rechtbanken, confraters en derde partijen.

De kosten verbonden aan het gebruik van dit DIPLAD-platform worden doorgerekend aan kostprijs.

* neerlegging van conclusie: € 9,00
* neerlegging van stukken: € 6,00
* verzending andere documenten: € 3,00
* verzending van brief: € 3,00
(prijzen geldig per deposit ongeacht het aantal pagina's of bestemmelingen onder voorbehoud van wijzingen door CVBA DIPLAD; in pro-Deodossiers gelden afwijkende -verlaagde- tarieven)

Erelonen

Te begroten na definitieve afhandeling van de dossiers, maar in de loop van de procedure zullen, al naar gelang de aard van de zaak en de uitge­voerde of onmiddellijk uit te voeren prestaties, voorschotten op de erelonen gevraagd worden (provisies).

De zaken worden behandeld tegen een ereloontarief van € 130,00 per uur in regie, minstens als voorschot op de algehele afrekening.

Voor elke inkomende en uitgaande brief samen zal een forfaitaire verwerkingsduur van 10 minuten worden aangerekend, tenzij deze een specifieke studie vergt en afzonderlijk tegen de werkelijke verwerkingsduur zal verrekend worden.

Commissie op succesvolle invorderingen

Advocatenkantoor Dauwe houdt zich het recht voor om te opteren voor een commissie op succesvolle invorderingen, waarbij afstand zal worden gedaan van het ereloon. De gemaakte kosten anders dan het ereloon blijven echter steeds apart verschuldigd.

De commissie op succesvolle invorderingen wordt dan als volgt berekend:

Op de schijf € 0,00 – 6.200,00 €: 15%
Op de schijf € 6.200,01 – 50.000,00: 10%
Op de schijf € 50.000,01 – 125.000,00: 8%
Op de schijf € 125.000,01 – 250.000,00: 6%
Op de schijf € 250.000,01 – ...: 4%

Betaalvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen geschiedt de facturatie in euro via kantoorrekening van de vennootschap ‘Advocatenkantoor Micheline Dauwe bvba’.

De  facturen zijn betaalbaar ten kantore op 15 dagen.

Aanvullende voorwaarden

Alle voormelde tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden met toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen.

De kosten van de procedure (dagvaarding, betekening en andere gerechts- en uitvoeringskosten, zowel als expertisekosten, enz.) zullen door de meest gerede partij of ingeval van initiatief van of door cliënt dienen vooruit betaald te worden, om nadien – na vonnis (al dan niet na uitvoering) of desgevallend na een regeling in der minne terug te recupereren van de partij die hiertoe veroordeeld of aangewezen wordt.

Bij gebrek aan betaling van de gevraagde provisies of kostennota’s, zal het advocatenkantoor gerechtigd zijn zich zonder instructie te verklaren en de werkzaamheden stop te zetten.

De klant kan ten allen tijde en einde maken aan de opdracht, waarna een geactualiseerde staat van kosten en erelonen wordt bezorgd.

Alle voorgaande prijzen zijn exclusief BTW. Advocaten zijn vanaf 01.01.2014 BTW-plichtig, hetgeen tot resultaat heeft dat er 21% BTW wordt aangerekend op voorliggende tarieven.

Klachtenafhandeling

Indien u, als consument, een klacht zou hebben over onze dienstverlening, dan kan u hiermee terecht bij LIGECA die zich hier voor advocaten over ontfermt. Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht op de website van LIGECA.

Versie 1.3 - 17/05/2018
Versie 1.4 - 22/10/2018 - redactionele wijzigingen
Versie 1.5 - 29/07/2023 - aanpassing tarieven